Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieńsk

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

dofinansowanie podręczników szkolnych na rok 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015

z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Pieńsk będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),

* uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których występuje:
 - ubóstwo; 
 - sieroctwo; 
 - bezdomność; 
 - bezrobocie; 
 - niepełnosprawność; 
 - długotrwała lub ciężka choroba; 
 - przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 - potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 - trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 - trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 - alkoholizm lub narkomania;
 - zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

* bez względu na dochód uczniom:
 - słabowidzącym;
 - niesłyszącym;
 - słabosłyszącym;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 - z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 - z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
 - posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych określa załącznik nr 3).

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, nie może przekroczyć:

1)      225 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2)       225 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f – uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

3)      225 zł – dla ucznia:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – uczęszczającego do klasy II–VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

4)      * 770 zł – dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b – uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

5)      * 770 zł – dla ucznia:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – uczęszczającego do klasy II–VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia

specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

6)      325 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

7)      325 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f – uczęszczającego do klasy IV–VI szkoły podstawowej, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

8)      * 770 zł – dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a i b – uczęszczającego do klasy IV–VI szkoły podstawowej, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

lub klasy I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

9)      350 zł – dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f– uczęszczającego do gimnazjum, klasy I–III ogólnokształcącej  szkoły muzycznej II stopnia, klasy I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

10)  *  607 zł – dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b – uczęszczającego do gimnazjum, klasy I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

11)  175 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

* W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 8 i 10, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:

1) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 – 192,50 zł;

2) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 8 – 308 zł;

3) w przypadku uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 10 – 303,50 zł.

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września  2014 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów, 
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, 
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną
- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do 17 listopada 2014 r. zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim uczniom koszty indywidualnie zakupionych podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku ww. uczniów niepełnosprawnych – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:
- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego,
lub
- paragon,
lub
- oświadczenie o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”(wzór oświadczenia określa załącznik nr 4).

W przypadku grupowych zakupów zwracany jest koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) lub pełnoletnim osobom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów.

Potwierdzenie zakupu zawiera:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
- adres szkoły,
- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
- kwotę zakupu,
- datę zakupu,
- czytelny podpis osoby dokonującej zakupu.

 

 

Załączniki

wniosek o dofinansowanie 2014 (21.6kB) Zapisz dokument  
objaśnienia do wniosku (20.2kB) Zapisz dokument  
wyprawka 2014 (19.2kB) Zapisz dokument  
rozporządzenie wyprwka (786.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE wyprawka 2014 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".